กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเมธินี ก่ายแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอดุลย์วิทย์ พุทธลา
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์แรม ทุมมาโต
ครูผู้ช่วย