กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมเกียรติ เจือจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวินัย ภายสันใจ
ครู คศ.3