กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปราโมทย์ รถเพ็ชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววรรณี ประวรรณรัมย์
ครู คศ.2