กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอาทิตย์ ชัยแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายตระกูล พิลาสมบัติ
ครูผู้ช่วย