กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริธร แหลมจริง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภักดี อุทโท
ครู คศ.2

นายวีระพล เรือกิจ
ครู คศ.1