กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัตนา กลมเกลียว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ก่ายแก้ว
ครู คศ.2

นายสมพร จันทาทุม
ครู คศ.1