กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาพร ยอดนครจง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปราการ ช่างทำ
ครู คศ.1