คณะผู้บริหาร

นายชิด ไพเราะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรัตติยา วิเศษพลกรัง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา