คณะผู้บริหาร

นายทวนทอง ชูละออง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤชณรงค์ กองคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา