คณะผู้บริหาร

นายทวนทอง ชูละออง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรัตติยา วิเศษพลกรัง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา