เพลงโรงเรียน
มาร์ชช่องแมววิทยาคม
เพลง มาร์ชช่องแมววิทยาคม

ช่องแมววิทยาคม          ดูรื่นรมสมเป็นสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนร่วมสร้างมา     เสริมคุณค่าเลิศล้ำนำชีวี
ถิ่นกันดาลแสนไกลในป่า       การศึกษาพัฒนาให้เด็กดี
จะหล่อหลอมเยาวชนร่วมฝึกฝนมิรอรี     มาบัดนี้เลื่องชื่อลือไกล
เขียว ขาว งามเด่นเป็นสง่า       บ่งบอกว่าบริสุทธิ์และสดใส
อนาคตร่วมสร้างฝันให้ก้าวไกล             กีฬาเกรียงไกรวิชาเด่น เน้นคุณธรรม
 ช่องแมววิทยาคม                         ดูรื่นรมสมเป็นสถาบัน
การศึกษาสร้างชุมชนมาช้านาน          ขนานนามสถาบันว่า ช.ค.