ผู้บริหาร

นายชิด ไพเราะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2016
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 91157
Page Views 151693
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  (Mission)
1.    พัฒนาระบบการบริหาร  จัดการแบบมีส่วนร่วม
2.    พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.    ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ในการจัดการศึกษา
4.    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์  (Goals)
1.    ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม
2.    ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3.    ผู้เรียนมีเหตุผล  มีความพอประมาณ  และมีภูมิคุ้มกันที่ดี
4.    ผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและหวงแหนสาธารณะ
5.    มีสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน
6.    ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการศึกษา