ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สอบปลายภาคเรียน
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน พ.ศ 2560